Q: คอร์พัส แตกต่างจากเว็บค้นหาบริษัททั่วไปอย่างไร?


A: คอร์พัส คือ ระบบข้อมูลธุรกิจที่มีระบบช่วยวิเคราะห์ประเมินโอกาสและความเสี่ยงในตัว  โดยทำงานคล้ายจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งที่สำคัญเข้าด้วยกัน นำมาประมวลผลและแสดงในรูปแบบข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วให้กับผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ตัดสินใจได้ทันที คอร์พัส จึงไม่ใช่เพียงแค่ระบบเพื่อการค้นหาข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์งบและข้อมูลของบริษัทได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อนำไปใช้ค้นหา วิเคราะห์ ตรวจสอบ นิติบุคคลทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ ซัพพลายเออร์ คู่แข่ง และคู่ค้า

Q: คอร์พัส ประกอบด้วยฐานข้อมูลอะไรบ้าง?


A: คอร์พัส ประกอบด้วยข้อมูลนิติบุคคลในประเทศไทยกว่า 1,000,000 บริษัท ครอบคลุมตั้งแต่บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิติบุคคลต่างด้าว และบริษัทมหาชน โดยจัดเก็บแบ่งตามหมวดธุรกิจด้วยรหัสอุตสาหกรรม (TSIC Code) ที่เป็นมาตรฐานในการแบ่งประเภทธุรกิจได้ละเอียดมากที่สุด ซึ่งในแต่ละบริษัทจะประกอบไปด้วยข้อมูลการจดทะเบียน ข้อมูลงบการเงินล่าสุดและย้อนหลัง ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้น ข้อมูลความเชื่อมโยงบริษัท ค่าดรรชนีความเสี่ยงวิกฤตทางการเงินของบริษัท (FS Score) ข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องจาก 20 แหล่งข่าวชั้นนำของไทย ฯลฯ

Q: คอร์พัส เหมาะกับการใช้งานประเภทใด?


A:  คอร์พัส สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น 1) เพื่องานด้านการตลาด ทั้งการค้นหากลุ่มเป้าหมายตามเงื่อนไขที่ต้องการ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีกำลังซื้อจริงและมีความเสี่ยงต่ำ การดึงข้อมูลออกมาทำ Contact List เพื่อการทำ Direct Marketing ที่สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการซื้อข้อมูลจากแหล่งทั่วไป 2) เพื่องานด้านการขาย เช่น การตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่เชื่อมโยงกันเพื่อทำ Cross Selling หรือ Up-Down Selling การศึกษาข้อมูลและข่าวที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าก่อนเข้าพบหรือเสนอขาย 3) เพื่องานด้านเครดิตสินเชื่อ เช่น การวิเคราะห์ตรวจสอบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ 5 ปี การวิเคราะห์งบดุล งบกำไรขาดทุน งบละเอียด เพื่อลดความเสี่ยงในการประเมินเครดิตเทอมที่เหมาะสมให้กับลูกค้าแต่ละราย 4) เพื่องานวางแผนกลยุทธ์ โดยการใช้ Analyzer วิเคราะห์โอกาส ความเสี่ยง ผลกระทบ ในการดำเนินธุรกิจ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของธุรกิจตนเอง เทียบกับอุตสาหกรรม รู้ได้ทันทีว่าธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญในการบริหารงานด้านใดก่อนหลัง 

Q: คอร์พัส เหมาะกับธุรกิจประเภทใด?


A: คอร์พัส เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการตัวช่วยในการขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มีความเสี่ยงต่ำ รวมไปถึงการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เพราะในปัจจุบันเป้าหมายหลักของธุรกิจไม่ใช่อยู่ที่เพียงแค่หาลูกค้าให้ได้ปริมาณมากแต่เพียงอย่างเดียว แต่กลับต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้าที่ได้มาด้วย เพราะจากผลสำรวจของ ดีแอนด์บี (D&B) พบว่า กว่า 80% ของหนี้เสียเกิดจากการตัดสินใจให้เครดิตที่ผิดพลาด ดังนั้น ธุรกิจที่ตั้งอยู่บนความเสี่ยงในการติดต่อการค้ากับนิติบุคคลจึงจำเป็นจะต้องมีแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง อัพเดท และเชื่อถือได้มาช่วยในทุกการตัดสินใจ

Q: คอร์พัส มีจุดเด่นอะไรบ้าง?


คอร์พัส มีจุดเด่นที่สำคัญๆ ได้แก่ ระบบค้นหาแบบเจาะลึก (Advanced Search) โดยสามารถค้นหานิติบุคคลที่ต้องการได้อย่างเจาะลึกถึงตัวเลขทางการเงิน เช่น รายได้ กำไร สินทรัพย์ เป็นต้น MarketLine ระบบสำหรับการดึงข้อมูลออกมาทำ Contact List เพื่อทำการตลาด โดยคัดกรองเฉพาะบริษัทที่มีกำลังซื้อสูงและมีความเสี่ยงต่ำ Related Companies เช็คความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีกรรมการเป็นคนเดียวกัน Industry Norms วิเคราะห์เทียบบริษัทที่สนใจกับภาพรวมอุตสาหกรรม Cash Flow Analysis วิเคราะห์งบกระแสเงินสด Monitoring Alert ระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของนิติบุคคลที่สนใจ นอกจากนี้ คอร์พัสยังเป็นระบบที่สามารถตอบโต้ (Interactive) กับผู้ใช้งานได้คือ รองรับการนำเข้าข้อมูลโดยตรงจากผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบทำการ Clean ข้อมูลให้อัติโนมัติ หรือแม้แต่การอัพโหลดข้อมูลตัวเลขทางการเงินของบริษัทเข้าระบบ Analyzer เพื่อให้ระบบวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของบริษัท เพื่อบอกว่าธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการบริหารงานในด้านใดก่อนหลัง เป็นต้น

Q: ข้อมูลในคอร์พัส เชื่อถือได้อย่างไร?


A: คอร์พัส ประกอบไปด้วยข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยหลักมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งบีโอแอล มีกระบวนการรับ-ส่งข้อมูลและแปลงข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ISO27001:2500 นอกจากนี้ ทีมพัฒนาข้อมูลล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงและมีความรู้ทางด้านบัญชีเพื่อการนำเข้าข้อมูลที่ได้คุณภาพไปพร้อมกับปริมาณได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่นำเสนอบนระบบมีความถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบัน คอร์พัสมีผู้ใช้งานที่มีตำแหน่งตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูงกว่า 50,000 รายจากบริษัทและองค์กรชั้นนำของไทยกว่า 1,000 บริษัท ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ข้อมูลในคอร์พัส มีความน่าเชื่อถือเพียงพอต่อการใช้ตัดสินใจทางธุรกิจ (ต้องการดูรายชื่อบริษัทที่ใช้บริการคอร์พัส กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)

Q: แพ็คเกจคอร์พัสเปิดให้บริการในรูปแบบใดบ้าง?


A: คอร์พัส ให้บริการในรูปแบบสัญญารายปี ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจคอร์พัสตามรายชั่วโมงที่ตนต้องการใช้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 25 ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งระบบจะทำการเริ่มนับเวลาเมื่อมีการล็อคอินเข้า และหยุดเวลาอัติโนมัติเมื่อมีการล็อคเอ้าท์ออกจากระบบ และจะหยุดตัดเวลาอัติโนมัติในบางเมนูการใช้งาน เช่น เมนูการสั่งซื้อรายงาน เมนูการเลือกเงื่อนไขในการค้นหา เมนูการตั้งค่าผู้ใช้ เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถนำเวลาที่เหลืออยู่ ไปซื้อรายงานวิเคราะห์ FS Score ได้ถึง 3 รูปแบบ ได้แก่ Preview Report รายงานสรุปภาพรวมนิติบุคคล Executive Report รายงานวิเคราะห์เพื่อนักบริหาร และ Premier Report รายงานวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือการวิเคราะห์ที่ต้องการความละเอียดของข้อมูลอย่างมาก

Q: สิทธิพิเศษของผู้ใช้บริการคอร์พัสมีอะไรบ้าง?


A: ผู้ใช้บริการคอร์พัส มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับ Corpus Network ID เพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่ทางบีโอแอลเป็นผู้จัดขึ้น อาทิเช่น เข้าร่วมงานสัมมนา เข้ารับการอบรมการใช้งานขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง การร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น กิจกรรม Get Member Get Benz C250 ลุ้นรับของรางวัลจากการเล่นเกมส์ในวาระโอกาสต่างๆ รับของขวัญในวันปีใหม่ ฯลฯ ซึ่งการลงทะเบียนขอรับ Corpus Network ID ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เพราะเป็นกิจกรรมที่ทางบีโอแอลต้องการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ใช้งานคอร์พัส และเพื่อการมอบบริการที่สะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานทุกท่านที่ในปัจจุบัน มีจำนวนมากถึง 25,000 ราย จากบริษัทและองค์กรชั้นนำกว่า 1,000 บริษัท

Q: สนใจต้องการใช้คอร์พัส ต้องทำอย่างไร?


A: ผู้ที่สนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือชมสาธิตวิธีใช้งาน Demo ได้ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก กรุณาติดต่อฝ่ายตรวจสอบข้อมูลในประเทศ โทร. +662 657 3999 ต่อ 2 ได้ทุกวันทำการ (พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ รับฟรี ชั่วโมงการใช้งานคอร์พัส)

 


 

บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ หรือ บีโอแอล ผู้นำด้านข้อมูลธุรกิจเพื่อการตัดสินใจอันดับหนึ่งของไทย ด้วยข้อมูลที่รวดเร็ว อัพเดท และเชื่อถือได้ด้วยมาตรฐาน ISO27001:2005  
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
Smart Business Analyzer
โปรแกรมวิเคราะห์
ผลการดำเนินงานอัจฉริยะ
อ่านต่อ

 


©2011-2019 by Business Online PCL. All Rights Reserved.
For more information, please call +662 657-3999 or email corpus@bol.co.th
Our Terms of Use and Privacy Policy